Všeobecné podmínky služeb

Rybolov Rybaření Rybářské zájezdy

Tyto všeobecné podmínky vymezují obsah práv a povinností účastníka pobytu na straně jedné a CA Wolrdfishing na straně druhé. Vzájemný vztah, práva a povinnosti zúčastněných stran se dále řídí příslušnými právními předpisy.

Podmínky pobytu

 • Účastníky pobytu se mohou stát osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let, které cestují samy, se musí prokázat písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. Osoby mladší 15 let mohou být účastníky pouze v doprovodu jejich zákonného zástupce nebo jiného, písemně jimi pověřeného dospělého zástupce.
 • Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré případné náklady, vzniklé nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
 • Podmínkou pobytu je sjednaná nebo doložená pojistná smlouva o cestovním pojištění.
 • Odpovídající zdravotní stav - zvláště do zemí, kde není standardní lékařské zajištění, je ve vlastním zájmu klienta, aby si ověřil svůj zdravotní stav a povinně sjednal kvalitní zdravotní pojištění. Pokud tak neučiní, ponese veškeré náklady související s případným zajištěním lékařské péče.
 • Dodržování bezpečnosti při rybolovu.
 • CA Worldfishing si vyhrazuje veškerá autorská práva na fotografie a audiovizuální díla pořízená v průběhu cest.

Práva a povinnosti smluvních stran

 • CA Worldfishing je oprávněna učinit v pobytu bez souhlasu zákazníka nepodstatné změny a odchylky oproti dohodnutým službám, jako jsou např. změna trasy, trajektové společnosti či typu autobusu (při dodržení odpovídajícího standardu) apod., které v důsledku nemají žádný podstatný vliv na průběh pobytu a kvalitu poskytovaných služeb. CA Worldfishing je rovněž tak oprávněna v prokazatelně nutných případech provést podstatné změny v programu, trase, termínu a ceně při mimořádných událostech či z důvodu vyšší moci, které CA Worldfishing nemohla ovlivnit.
 • Dojde-li ze strany CA Worldfishing ke změně termínu - oproti původně stanovenému, má zákazník právo od smlouvy odstoupit a na vyplacení všech doposud složených záloh nebo na převod této částky na úhradu pobytu v jiném vybraném termínu, a to bez jakýchkoliv poplatků. O takovýchto změnách je zákazník informován neprodleně. Povinností zákazníka je se k těmto změnám vyjádřit nejpozději do 3 dnů po obdržení této informace.
 • Změny pro trajektovou přepravu, pokud ji zprostředkovává CA, se řídí podmínkami přepravní společnosti.

Cena

 • Služby, které jsou zahrnuty v ceně rybářské akce, jsou specifikovány v informacích k jednotlivým zemím.
 • Cena služeb je stanovena na základě individuálního požadavku dohodou mezi zákazníkem a CA Worldfishing. Dojde - li ve výjimečných případech mezi přihlášením na rybářský pobyt a jeho konáním ke změnám, které budou mít za následek zvýšení ceny, např. změny cen letenek, ubytování, poplatků, kurzů atd., budeme vás bezodkladně informovat. Přesáhne - li zvýšení ceny 20%, máte právo ve stanoveném termínu vyjádřit svůj souhlas, nebo od smlouvy odstoupit.
 • Mezinárodní letenka není v ceně pobytu a lze ji koupit za aktuální cenu prostřednictvím CA Worldfishing nebo si ji klient může zařídit sám.
 • CA Worldfishing neodpovídá za případné změny mezinárodních (zpoždění apod.) a vnitrostátních linek (zrušení kvůli počasí, zpoždění apod.). Veškeré tím vzniklé náklady si klient hradí sám, pokud to nebude dohodnuto jinak.
 • Veškeré poplatky nad váhový limit zavazadel si hradí klient sám, to samé platí i pro extra či nadrozměrná zavazadla (tubusy na pruty, aj.).
 • CA Worldfishing si vyhrazuje právo na změnu termínu vzniklou na základě neočekávaných komplikací, nenese žádnou odpovědnost za tyto změny, avšak klienta upozorní předem a nabídne úpravu termínu a programu. Od klienta se nebudou vyžadovat další platby.
 • Je-li cena uvedena v cizí měně (USD, EUR apod), účtuje se cena v Kč dle aktuálního kurzu Raiffeisenbank a.s. valuty prodej ke dni zpracování návrhu cestovní smlouvy.

Platební a stornovací podmínky

Smlouva mezi zákazníkem a CA Worldfishing vstupuje v platnost přijetím závazné objednávky nebo přijetím příslušné zálohy od klienta, pokud k této skutečnosti dojde dříve.
Zákazník vyplní čitelně všechny údaje na objednávce, podepíše ji a spolu s případnými přílohami ji zašle zpět CA Worldfishing. Na základě této objednávky vystaví CA Worldfishing zálohovou fakturu, přičemž garantuje, že po dobu splatnosti této faktury má zákazník předběžně zarezervován požadovaný termín a lokalitu. Při objednání pobytu je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % ceny zájezdu. Přijetím hotovostní platby v kanceláři CA Worldfishing, nebo připsáním částky na bankovní účet CA Worldfishing je jeho místo závazně rezervováno. V případě neuhrazení zálohové faktury v termínu splatnosti bude rezervace stornována!!!

Doplatek ceny uhradí zákazník nejpozději 45 dnů před stanoveným odjezdem (odletem). V případě prodlení s úhradou doplatku se stanoví smluvní pokuta ve výší 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zákazník může svoji přihlášku stornovat bez poplatků nejpozději 90 dnů před odletem. Částka bude vrácena mimo výdaje na zálohování některých služeb a materiálu, které již byly uhrazeny CA Worldfishing. Dojde - li ke zrušení přihlášky v době kratší, vyhrazuje si CA Worldfishing právo na storno poplatek k úhradě svých výdajů a ztrát v této výši:

89 - 45 dnů před odjezdem100 % zálohy
44 - 30 dnů před odjezdem75% z celkové ceny služeb
méně než 30 dnů před odjezdem100% ceny služeb

Stornovací poplatky nebudou účtovány v plné výši, pouze skutečné náklady, v těchto případech:

 • Z důvodu změny termínu ze strany CA Worldfishing, nebo při změně ceny služeb o více jak 20%.
 • Z důvodu vážného onemocnění účastníka (doloženo potvrzením lékaře), nebo úmrtí přímého člena rodiny.
 • V případě, že si účastník najde náhradníka, a to nejpozději do 30 dnů před odjezdem.
  • POZOR – v případě, že dojde ke stornu zájezdu ze strany zákazníka z výše uvedených důvodů ve lhůtě kratší jak 5 dní před začatkem pobytu, bude celková cena zájezdu vždy stornována v plné výši!

   Pojištění

   Na přání klienta zprostředkujeme cestovní pojištění Allrisk - pojištění léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, úrazu a zodpovědnosti za škody – k dispozici online na webových stránkách www.worldfishing.cz

   Reklamace

   Veškeré závady je nutno oznámit zástupci CA Worldfishing ihned po jejich zjištění, tak aby mohlo dojít k jejich neprodlenému odstranění.
   Dojde-li zákazník k přesvědčení, že se reklamované nedostatky nepodařilo na místě odstranit, má právo podat reklamaci písemnou formou. Právo na reklamaci zaniká 2 měsíce po skončení pobytu. CA Worldfishing se k obdržené reklamaci vyjádří nejpozději do 1 měsíce od jejího obdržení.

   Závěrečné ustanovení

   Řádným vyplněním a podpisem závazné objednávky zákazník potvrzuje, že všeobecné podmínky účasti na zájezdech CA Worldfishing bere na vědomí a že s nimi souhlasí.

Specializujeme se na rybářské zájezdy do atraktivních destinací.
CA Worldfishing
Přívozská 10, 702 00 Ostrava, CZ

Telefon
+420 606 767 666

Partneři:

 • International Game Fish Association
 • MRK.cz - Stále na rybách
 • chytej.cz ...blíž k rybám
 • Rybářský obchod FISHING-MART
 • Kapitánské zkoušky
 • České centrum na Aljašce